Działalność NaukowaZakres zainteresowań naukowych Instytutu L-2

metodologia projektowania geometrycznego dróg i skrzyżowań
metodyka wykonywania ocen oddziaływania dróg na środowisko
badania przepustowości skrzyżowań drogowych
bezpieczeństwo ruchu drogowego
organizacja i sterowanie ruchem w miastach
technologia materiałów i nawierzchni drogowych
mechanika układów warstwowych nawierzchni bitumicznych
konstrukcja nawierzchni (w tym niekonwencjonalnych)
diagnostyka dróg szynowych
studia techniczno-ekonomiczne korytarzy transportowych
analizy rozwoju transportu lotniczego w Polsce
metodologia planowania komunikacyjnego
polityka transportowa
miejska komunikacja zbiorowa - planowanie i eksploatacja
modelowanie podroży
globalne oddziaływania transportu na środowisko.


Priorytety badawcze:

badania efektywności skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu oraz z ruchem okrężnym oraz sygnalizacją świetlną
metody obliczania przepustowości skrzyżować drogowych
wpływ prędkości i wpływ dostępności dróg na bezpieczeństwo ruchu i oddziaływanie na środowisko
modele predykcji wypadków
zastosowanie metod symulacyjnych do badań efektywności sterowania na skrzyżowaniach
zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji nawierzchni
mechanika toru bezstykowego
diagnostyka dróg szynowych
konstrukcja podkładu stalowego typu Y
niekonwencjonalne wykorzystanie dróg szynowych
transeuropejskie kolejowe korytarze transportu ładunków
identyfikacja procesów ruchu oraz sterowanie dyspozytorskie w komunikacji miejskiej
jakość komunikacji miejskiej
modelowanie podróży
analizy funkcjonalno-topologiczne sieci ulic
integralność systemów transportowych.

Działania związane z prowadzeniem badań obejmują m.in.: inicjowanie i realizację grantów KBN; udział w projektach międzynarodowych (w tym projektach badawczych Unii Europejskiej); realizację prac badawczo-wdrożeniowych finansowanych przez administrację drogową (GDDKiA), kolejową oraz samorządową; realizację badań w ramach działalności statutowej, badań własnych i prac dyplomowych; udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą oraz udział w konferencjach naukowo-technicznych; organizację lub współorganizację konferencji naukowych w polach prowadzonych badań.

Nagrody za działalność badawczą:

 • Nagroda Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natur1alnych i Leśnictwa (1998) za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody za opracowanie i wydanie pracy: "Oceny oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko" (M. Tracz, J. Bohatkiewicz, S. Radosz i inni), GDDP, Warszawa 1997.
 • Nagroda Ministra Infrastruktury za pracę doktorską "Wpływ geometrii, warunków i organizacji ruchu na klimat akustyczny w otoczeniu skrzyżowań" (J. Bohatkiewicz), 1999.
 • Nagroda Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną "Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego" (wyróżnienie, S. Gaca), 2003.
 • Nagroda Ministra Infrastruktury za pracę doktorską "Analiza efektywności środków poprawy jakości w komunikacji miejskiej" (W. Dźwigoń), 2004.
 • Nagroda zespołowa I stopnia Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki (A. Rudnicki, 2000).
 • Nagroda Ministra Infrastruktury za pracę doktorską "Wpływ infrastruktury ulic na funkcjonowanie komunikacji autobusowej" (M. Bauer), 2008.
 • Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną "Wpływ zmienności ruchu na funkcjonowanie skrzyżowań drogowych" (J. Chodur), 2008.
 • 2 nagrody oraz 2 wyróżnienia w ramach krajowych i międzynarodowych konkursów urbanistycznych oraz komunikacyjnych.
 • Zespołowe wyróżnienie przez Ministra Transportu i Budownictwa za publikacje naukowe (M. Tracz. J. Chodur, S. Gaca, S. Gondek, M. Kieć, K. Ostrowski), 2006.
 • Nagroda Ministra Infrastruktury za najlepszą książkę o tematyce transportowej „Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka” (S. Gaca, M. Tracz, W. Suchorzewski – Politechnika Warszawska), 2009.
 • Nagroda Ministra Infrastruktury za pracę doktorską „Wpływ dostępności do dróg na warunki i bezpieczeństwo ruchu” (M. Kieć), 2010.
 • Powołanie prof. Romana Bogacza na Członka Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, 2014.
 • INSTYTUT INŻYNIERII
  DROGOWEJ, KOLEJOWEJ
  I TRANSPORTU

  Institute of Road, Railway and Transportation Engineering

  fax: 0-12 628-23-28
  tel: 0-12 628-20-28
  e-mail: L-2@pk.edu.pl

  KATEDRA BUDOWY DRÓG
  I INŻYNIERII RUCHU

  Department of Highway
  and Traffic Engineering

  fax: 0-12 628-23-28
  tel: 0-12 628-20-28
  e-mail: kbdiir@pk.edu.pl

  KATEDRA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

  Department of
  Transportation Systems

  fax: 0-12 628-25-35
  tel: 0-12 628-21-78
  e-mail: l-2@transys.wil.pk.edu.pl

  KATEDRA INFR. TRANSPORTU SZYNOWEGO I LOTNICZEGO

  Department of Rail & Air
  Transport Infrastructure

  fax: 0-12 628-23-28
  tel: 0-12 628-23-58
  e-mail: kitsil@pk.edu.pl

  Politechnika Krakowska strona główna
  Politechnika Krakowska strona Wydziału

  e-mail: L-2@pk.edu.pl
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków