Oferta dla gospodarki


Oferta współpracy z gospodarką dotyczy głównie problematyki podejmowanej w ramach prac naukowo-badawczych pracowników Instytutu, a także zagadnień planistycznych i projektowych związanych z budownictwem drogowym
i kolejowym.

Instytut współpracuje z: instytucjami centralnymi przy opracowywaniu wytycznych, metod obliczania i instrukcji, wyższymi uczelniami przy badaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań, administracją lokalną przy wykonywaniu analiz i opracowywaniu programów poprawy sieci drogowej i kolejowej, lokalnymi zarządcami i biurami projektów przy wykonywaniu badań empirycznych, ekspertyz i projektowaniu nowych lub modernizowanych elementów komunikacyjnych. Oferta obejmuje również szkolenia pracowników administracji oraz kadry inżynierskiej w formie kursów lub studiów podyplomowych.

Profil oferowanych prac dotyczy:

 • analizy ogólne i szczegółowe bezpieczeństwa ruchu,
 • badania empiryczne charakterystyk ruchu,
 • rozwój modeli ruchu z ich zastosowaniem do ocen sprawności, kosztów i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • ekspertyzy naukowe funkcjonowania rozwiązań drogowych wraz z koncepcjami ich usprawnień,
 • projektowanie koncepcyjne dróg i węzłów, skrzyżowań, w tym małych rond, systemów organizacji ruchu,
 • oceny wpływu dróg i ruchu na środowisko, w tym hałasu drogowego,
 • opracowania programów komputerowych wspomagających projektowanie dróg i skrzyżowań,
 • projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych oraz projektowanie i optymalizacja składów mieszanek drogowych,
 • zastosowania geosyntetyków do remontu nawierzchni,
 • dobór i projektowanie konstrukcji nawierzchni w osiedlach mieszkaniowych i obszarach zabytkowych,
 • studia wykonalności przedsięwzięć związanych z budową i modernizacją dróg szynowych, w tym także kolei górskich i przemysłowych,
 • badania stanu toru i diagnostyka wszystkich typów konstrukcji dróg szynowych,
 • opracowania technologii budowy i eksploatacji dróg szynowych i lotniskowych,
 • konsultacje przy projektowaniu budowie i modernizacji dróg szynowych oraz lotniskowych, również z uwzględnieniem problemów ekonomicznych,
 • kompleksowe badania ruchu i podróży,
 • opracowania studiów komunikacyjnych do planów zagospodarowania przestrzennego miasta, osiedla, gminy, rejonu,
 • kompleksowe oceny rozwiązań projektowych i studiów wykonalności inwestycji transportowych,
 • oceny celowości budowy obejść drogowych miast,
 • badania procesów i systemów transportowych oraz logistycznych (badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców; badania jakości usług przewozowych; analizy równości i równoważności w miejskim transporcie zbiorowym),
 • ekspertyzy naukowe z zakresu funkcjonowania miejskich i regionalnych systemów transportu zbiorowego,
 • oceny efektywności ekonomicznej wariantów rozwoju systemu komunikacyjnego; również metodą wielokryterialnej oceny rozwiązań z uwzględnieniem wpływu na środowisko,
 • projektowanie usprawnień obsługi miasta komunikacją zbiorową,
 • kompleksowe oceny jakości i usług świadczonych przez przedsiębiorstwa komunikacji zbiorowej, w tym oceny punktualności, regularności kursowania, priorytetów w ruchu,
 • optymalizacja struktury łańcuchów logistycznych dostawy ładunków,
 • optymalizacja zasobów produkcyjnych przedsiębiorstw branży TSL (struktura taboru pojazdów, parametry magazynu, itd.),
 • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw spedycyjnych na rynku usług transportowych,
 • szkolenia kadr inżynierskich obejmujące: inżynierię ruchu, projektowanie dróg i skrzyżowań, wdrażanie nowych technologii w budowie nawierzchni drogowych, audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, miejski transport zbiorowy.


 • Dodatkowo Instytut może zaoferować badania i kursy w posiadanych laboratoriach.

  Laboratorium inżynierii ruchu wyposażone w aparaturę do:

 • pomiarów ruchu z wykorzystaniem rejestratorów mikroprocesorowych,
 • pomiarów ruchu z wykorzystaniem techniki wideo,
 • pomiarów prędkości pojazdów,
 • pomiaru hałasu,
 • komputerowej analizy obrazów wideo.


 • Laboratorium badawcze materiałów i nawierzchni drogowych, wyposażone w aparaturę do:

 • badania i oceny materiałów kamiennych, kruszyw i lepiszcz, mieszanek mineralno-asfaltowych, również wyciętych z nawierzchni
 • projektowania składu mieszanek mineralno-bitumicznych, stabilizacji, chudych betonów cementowych i popiołowych,
 • ustalania recept nowoczesnych mieszanek mineralno-asfatowych i mineralno-cementowo-emulsyjnych, z uwzględnieniem badań zmęczeniowych
 • badania połączeń międzywarstwowych w warstwach związanych asfaltem lub cementem
 • badania nośności i zagęszczalności gruntów i kruszyw oraz własności mieszanek stabilizowanych spoiwami
 • pomiaru szorstkości nawierzchni drogowych.


 • Laboratorium komputerowe wspomagające pracę, a także umożliwiające prowadzenie kursów komputerowych, dysponujące oprogramowaniem do:

 • analiz przepustowości, sprawności rozwiązań infrastruktury drogowej i sterowania ruchem drogowym (HCS, SIDRA, SOAP, SBSS, PRZEPUSTOWOŚĆ, TRANSYT, PASSER, VISSIM),
 • projektowania geometrycznego dróg (AutoCAD, MicroStation, InRoads),
 • analiz systemów transportu i funkcjonowania komunikacji zbiorowej (VISUM, VISSIM)
 • przetwarzania danych, analizy statystycznej i graficznej (Statistica, Stagraphics)
 • projektowania konstrukcji nawierzchni.
 • INSTYTUT INŻYNIERII
  DROGOWEJ, KOLEJOWEJ
  I TRANSPORTU

  Institute of Road, Railway and Transportation Engineering

  fax: 0-12 628-23-28
  tel: 0-12 628-20-28
  e-mail: L-2@pk.edu.pl

  KATEDRA BUDOWY DRÓG
  I INŻYNIERII RUCHU

  Department of Highway
  and Traffic Engineering

  fax: 0-12 628-23-28
  tel: 0-12 628-20-28
  e-mail: kbdiir@pk.edu.pl

  KATEDRA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

  Department of
  Transportation Systems

  fax: 0-12 628-25-35
  tel: 0-12 628-21-78
  e-mail: l-2@transys.wil.pk.edu.pl

  KATEDRA INFR. TRANSPORTU SZYNOWEGO I LOTNICZEGO

  Department of Rail & Air
  Transport Infrastructure

  fax: 0-12 628-23-28
  tel: 0-12 628-23-58
  e-mail: kitsil@pk.edu.pl

  Politechnika Krakowska strona główna
  Politechnika Krakowska strona Wydziału

  e-mail: L-2@pk.edu.pl
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków