Oferta dla przemysłu

Top Baner 2

 Oferta współpracy Katedry z gospodarką:

Oferta współpracy Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (L-2)z przemysłem obejmuje prace naukowo-badawcze i inżynierskie, opinie i ekspertyzy naukowo-techniczne w zakresie:

  • laboratoryjnych badań i oceny konwencjonalnych (normowych) i niekonwencjonalnych właściwości materiałów i wyrobów budowlanych; dotyczy to między innymi drobnowymiarowych wyrobów betonowych, ceramicznych, bitumicznych, a także spoiw mineralnych;
  • badań diagnostycznych (laboratoryjnych i in-situ) materiałóww istniejących obiektach, w tym badań niszczących, częściowo niszczących i nieniszczących (UPV, Pull-off, młotek Schmidta, Impact-echo);
  • oceny agresywności środowiska oraz przyczyn i stopnia destrukcji materiałów w istniejących obiektach, w tym po-pożarowa diagnostyka stanu betonu oraz badania ogniowe elementów betonowych.

Katedra specjalizuje się w pracach B+R,zwłaszcza z zakresu specjalistycznych badań dotyczących:

  • oceny zdolności transportowych betonu dla cieczy, gazówi jonów chlorkowych metodami laboratoryjnymi (przepuszczalność dla wody wg PN-EN 12390-8, przepuszczalność dla azotu metodą Cembureau, przepuszczalność dla jonów chlorkowych wg. NT BUILD 443) i in situ (przepuszczalność dla wody metodą GWT -Germann Waterpermeation Test, przepuszczalność dla powietrza metodą Torrenta),
  • określania porowatości i rozkładu porów w materiałach mineralnych metodami MIP i BET,
  • oceny mrozoodpornościmetodą bezpośrednią wg. PN-B-06250:1988 oraz mrozoodporności w warunkach oddziaływania soli odladzających wg. PKN-CEN/TS 12390-9:2007,
  • oceny struktury porów powietrznych w stwardniałym betonie wg. PN-EN 480-11:2000,
  • zachowania się betonu w warunkach pożaru, w tym określenia podatności betonu na odpryskiwanie termiczne (ang. concretefirespalling), także w warunkach obciążenia elementu betonowego,
  • oceny odporności powłok organicznych i malarskich w warunkach przyspieszonego starzenia,
  • oceny odpornościmateriałówmineralnych na korozję biologiczną.

Zdobyte doświadczenia zespołu w realizacji prac B+R pozwalają na prowadzenie szerokiej współpracyw zakresie opracowania nowych materiałów budowlanych i rozwiązań technologiczno-materiałowych dlabudownictwa, w tym również rozwiązań materiałowych stosowanych w geotechnice. Zespół specjalizuje się także w projektowaniu składu betonów zwykłych i lekkich wysokiej wytrzymałości, betonów samo-zagęszczalnych i specjalnego przeznaczenia, w tym kompozytów cementowych o ultra-wysokiej wytrzymałości.  Katedra rozwija technologie spoiw o obniżonym śladzie węglowym(geopolimery i spoiwa mineralne z niskim udziałem klinkieru portlandzkiego).

Innowacyjne pomysły i rozwiązania z zakresu inżynierii materiałów budowlanych opracowane przez pracowników Katedry są przedmiotem zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów, których w ostatnim 5-leciu powstałosześć. Trzy rozwiązania z zakresu technologii ścianfibrogruntobetonowych są aktualnie wdrażane przez przemysł.

Katedra prowadzi już od wielu lat ożywioną współpracę z otoczeniem przemysłowym. Współpraca ta dotyczy przede wszystkim realizacji projektów B+R oraz ocen technicznych materiałów i wyrobów budowlanych.

 

 Spalling 3

Diagnostyka

Druk 3D