Praca dyplomowa

Tematyka, zakres i elementy pracy dyplomowej.

Celem realizowanych w katedrze prac dyplomowych z zakresu inżynierii materiałów budowlanych i ochrony budowli przed korozją jest poszerzenie wiedzy absolwenta na temat technologii, właściwości i zastosowań materiałów oraz wyrobów budowlanych, a także ich trwałości, w tym mechanizmów i efektów oddziaływań czynników środowiskowych.

Standardowy zakres prowadzonych w katedrze prac dyplomowych stopnia I obejmuje:

  • opis celu opracowania dyplomowego i jego zakresu,
  • studialne opracowanie wybranego problemu na podstawie wskazanej przez promotora literatury krajowej i zagranicznej z nawiązaniem do aspektów projektowania i wykonywania elementów,
    konstrukcji lub obiektu budowlanego,
  • ewentualną dokumentację związanych z tematem przykładów z praktyki inżynierskiej,
  • cel, opis i realizację związanych z tematem pracy wskazanych przez promotora fragmentarycznych badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem ich wyników,
  • podsumowanie i sformułowanie wniosków,
  • spis wykorzystanej literatury.

Tematy prac dyplomowych w zakresie inżynierii materiałów i wyrobów budowlanych związane są przede wszystkim z problematyką materiałów budowlanych charakteryzującymi się wysokim stopniem nowoczesności. Dotyczą one zarówno projektowania, jak i produkcji tych materiałów, a także zagadnień związanych z ich stosowaniem.

Tematy prac dyplomowych w zakresie ochrony budowli przed korozją dotyczą problemów najbardziej rozpowszechnionych w praktyce uszkodzeń elementów konstrukcji żelbetowych i stalowych lub/i projektu zabezpieczeń antykorozyjnych tych elementów. Temat pracy może być związany z laboratoryjnymi badaniami np. stopnia destrukcji materiałów budowlanych.

pdf file format symbol Wykaz promotorów oraz proponowana tematyka prac dyplomowych

Orientacyjnie, objętość pracy dyplomowej nie powinna przekraczać 40 - 50 stron w przypadku pracy I stopnia (inżynierskiej) oraz 60-70 stron w przypadku pracy II stopnia (magisterskiej).